Rozkwitalnia

Regulamin Zajęć Fundacji Rozkwitalnia

 

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin Zajęć dla dzieci i dorosłych, które organizujemy. Zostały w nim zawarte informacje m.in. o sposobie zawarcia i realizacji umowy o udziału w zajęciach, usługach świadczonych drogą elektroniczną, procedurze reklamacyjnej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem fue.rozkwitalnia@gmail.com

Administrator zajęć:

FUNDACJA UWOLNIONA EDUKACJA ROZKWITALNIA Giławy, 11-030 Purda, Polska, NIP 7393947437.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – FUNDACJA UWOLNIONA EDUKACJA ROZKWITALNIA Giławy, 11-030 Purda, Polska, NIP 7393947437,
 2. Uczestnik – dorosły lub dziecko biorące udział w Zajęciach na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą,
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 5. Zajęcia – spotkania, w którym Uczestnik może wziąć udział na podstawie zawartej przez Klienta z Usługodawcą Umowy; Zajęcia opisane są w Serwisie,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, podlegający akceptacji w procesie zawierania Umowy,
 7. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://rozkwitalnia.org,
 8. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą w sposób opisany w Regulaminie, mocą której Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 9. Usługa – usługa polegająca na przeprowadzeniu Zajęć, zgodnie z programem Zajęć opisanych w Serwisie,
 10. Usługodawca – podmiot, z którym Klient zawiera Umowę – Administrator.

 

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy i aktualny system operacyjny (Windows, Linux, Mac OS X),
  3. standardowa i aktualna przeglądarka internetowa (Safari, Chrome, Firefox),
  4. aktywny adres e-mail.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zawarcie Umowy wymaga natomiast podania określonych danych osobowych, tj.:
  1. adres e-mail, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu Klienta,
  2. imię i nazwisko Uczestnika,
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.
 4. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Serwisu była bezpieczna, tj., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do przesyłanych danych wynikający z okoliczności leżących po stronie Klienta, takich jak np. oprogramowanie szpiegowskie zainstalowane na urządzeniu Klienta.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie, wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 8. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Administratora.

§ 3 Funkcjonalności świadczone drogą elektroniczną

 1. Administrator zapewnia Klientowi możliwość zawarcia za pośrednictwem Serwisu Umowy w sposób opisany w § 4 Regulaminu.
 2. Administrator zapewnia również Klientowi możliwość zapisania się do newslettera. Zapis do newslettera możliwy jest podczas zawierania Umowy lub niezależnie od zawarcia Umowy poprzez wypełnienie dedykowanego formularza zapisu do newslettera. Zapis do newslettera wymaga podania danych osobowych w postaci adresu e-mail.
 3. Newsletter polega na tym, że Administrator przesyła Klientowi na jego adres e-mail informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z Panią od polskiego.
 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 5. Funkcjonalności, o których mowa powyżej świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.

§ 4 Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia Umowy Klient musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać interesujące Klienta Zajęcia i przejść do formularza zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Rezerwuj miejsce”,
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, o których mowa w § Regulaminu,
  3. złożyć stosownej treści oświadczenia, zaznaczając odpowiednie checkboxy, w tym zaakceptować Regulamin (akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy; akceptacja powinna być poprzedzona uważną lekturą Regulaminu),
  4. kliknąć w przycisk „Zawieram umowę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zawieram umowę”, z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Administratorem. Potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzyma również na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 3. Umowa zawierana jest na czas wybranych przez Klienta Zajęć określony w Serwisie.
 4. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem Dziecka i powierza Administratorowi prowadzenie Zajęć dla tego Dziecka w czasie i na warunkach określonych Umową, Regulaminem oraz programem Zajęć.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi prawną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Umowy w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Administratora co do ich poprawności.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Administrator nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5 Rezygnacja

 1.     W przypadku Zajęć regularnych każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Oświadczenia o rozwiązaniu umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2.  Usługodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zalegania z zapłatą płatności za Zajęcia lub innych opłat wynikających z opisu wybranych przez Klienta Zajęć, znajdujących się w Serwisie, przez okres co najmniej 2 miesięcy – po przekazaniu informacji o braku wpłat na adres mailowy lub  telefoniczny wskazany przez klienta w formularzu Zapisu.
 3. Usługodawca może powstrzymać się od świadczenia usług określonych Umową na czas:

  a. niezbędnych remontów, konserwacji. O planowanej przerwie w świadczeniu usług, opisanej powyżej, Usługodawca zawiadomi  Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku płatność za Zajęcia zostanie procentowo pomniejszona.

  b. innych ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy np. względów epidemiologicznych, militarnych. O  przerwie w świadczeniu usług, opisanej powyżej, Usługodawca zawiadomi niezwłocznie Usługobiorcę. W takim przypadku płatność za Zajęcia zostanie procentowo pomniejszona, ale nie więcej niż 50% stawki podstawowej.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Na tej podstawie można odmówić konsumentowi odstąpienia w przypadku zbyt krótkiego terminu albo w przypadku próby odstąpienia po wykonaniu umowy.

§ 7 Usługa

 1. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 2. Szczegółowy sposób realizacji Usługi wynika z opisu Zajęć w Serwisie oraz indywidualnych pisemnych ustaleń z Klientem.
 3. W przypadku Zajęć regularnych miesięczna opłata wnoszona przez Kliena na rzecz Usługodawcy może być ustalana indywidualnie. Dostępne pakiety cenowe udziału w zajęciach opisane są w Serwisie. Opłata za Zajęcia jest płatna w terminie do 5-ego dnia każdego miesiąca.
 4. Klienci deklarujący udział Dziecka w Zajęciach regularnych zobowiązują się do zapłaty w ciągu 7 dniu od zwarcia umowy opłaty wpisowej ustalanej indywidualnie z Usługodawcą.
 5. Dziecko bierze udział w Zajęciach za zgodą i na wniosek Klienta.
 6. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, jeśli podano tak w opisie Zajęć, w przypadku Zajęć regularnych Opiekunowie mogą zamówić wyżywienie dla Dziecka za aktualną stawkę żywieniową podaną przez Usługodawcę na dany rok szkolny trwania Zajęć.
 7. W przypadku Zajęć regularnych Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z harmonogramem roku szkolnego dostępnego u Usługodawcy.
 8. W ramach Zajęć Uczestnik ma prawo uczestniczyć we wszystkich Zajęciach. Nieobecność nie zwalnia klienta z płatności za Zajęcia.
 9. Jeżeli Uczestnik nie weźmie udziału w któryś przewidzianym harmonogramem Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot lub zwolnienie z jakiejkolwiek płatności dokonanej z tytułu Umowy.

§ 8 Prawa Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą Umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9 Reklamacje

 1. Usługodawca jest zobowiązany wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że Usługa została wykonana wadliwie może złożyć reklamację, wysyłając ją pocztą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy lub listownie na adres siedziby Usługodawcy. Klient może również w tym zakresie skorzystać z pośrednictwa Administratora, przesyłając reklamację na adres fue.rozkwitalnia@gmail.com.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące oraz kontaktowe Klienta, opis i uzasadnienie reklamacji oraz żądania związane z reklamacją.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Uczestnik wyraża zgodę rejestrowanie swojego wizerunku lub wizerunku Dziecka i na wykorzystanie tego wizerunku w kanałach informacyjnych i materiałach promocyjnych Fundacji Uwolniona Edukacja ROZKWITALNIA. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać niniejszą zgodę.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie lub Umowie. Zmiany Regulaminu lub Umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Przez formę pisemną strony oraz poinformowanie Klienta strony rozumieją także wiadomość e-mail wysłaną przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Serwisie w formularzu zamówienia na Zajęcia.
 4. Jako załącznik do Umowy stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.02.2022.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

Skip to content